Semalt hünärmeni - Mac zyýanly programmalardan nädip goranmaly

Ilki bilen, zyýanly programma üpjünçiliginiň öňüni almak meselesinde özüňizi goramak iň möhüm tarap bolup galýar. Iň esasy zat, ulgamyňyzy we ähli programma üpjünçiligiňizi täzeläp durmak. Programma üpjünçiligi kompaniýalary köplenç howpsuzlyk howplaryny tapýarlar we düzedýärler. Bu howplar hakerlere gowşak nokatlary ýüze çykarmak we enjamyňyza zyýanly programma üpjünçiligi gurmak üçin yzygiderli ýol açýar. Käwagt adamlar howpsuzlyk gowşaklygyny ýapmak üçin täzelenme goýberilenden soň hakerler ýüz öwürer öýdýärler. Şeýle-de bolsa, şeýle täzelenmeler hakerlere täzelenmedik kompýuterlere hüjüm etmegiň amatly usuly bilen üpjün edýär.

Mysal üçin, 2012-nji ýylda peýda bolan zyýanly programma üpjünçiligi (Sabpab) 2009-njy ýylyň güýzünde täzelenme bilen ýok edilen Microsoft Office howpundan peýdalandy. Şonuň ýaly-da, “Flashback” trojany düzedilen gowşaklyklardan peýdalandy. Şeýlelikde, täzelenmeleri gurmak möhümdir.

Andrew Dyhan, müşderi üstünlik Semalt , oýun zyýanly nähili goranmaly bilýär.

Mahabat programmasy

Mahabat programmasy, Mac OS-da çalt ýaýran gowşaklykdyr. Mahabat programmalary bilen baglanyşykly programmalar her gün köpelýär. Ablyeri gelende aýtsak, “Apple” -iň zyýanly programma üpjünçiligini goramak ýaly antiwirus programma üpjünçiligi bu Mahabaty tapmaýar. Iň erbet tarapy, ýüze çykarylsa-da, antiwirus programmalary wirusy doly ýok edip bilmez. Şeýle-de bolsa, ygtybarly ýüklemeler arkaly mahabat programma üpjünçiliginden aňsatlyk bilen gaçyp bolýar. Gurnaýjylar tarapyndan görkezilen programma üpjünçiligi ygtyýarnamasy şertnamasyna üns berýändigiňize göz ýetiriň. Göçürip almagy meýilleşdirýän programma üpjünçiliginden üýtgeşik bir zat gurmak soralsa, gurnaýjyny goýuň.

Java-dan seresap boluň

Geçmişde Java ähtimal gowşaklyklaryň çeşmesi hökmünde tanalýardy. Bagtymyza, Java-ny brauzerlerde has ygtybarly etmek üçin käbir täzelenmeler täsir etdi. Netijede, täze Java problemalary ýüze çykmady. Şeýle-de bolsa, ýakyn wagtda täze howplar ýüze çykyp biler. Şonuň üçin Safari 6.1 ýa-da has soňky wersiýalaryny ulanyň we diňe Java ulanmaly web sahypalarynda Java-a ynanmaga rugsat beriň.

Beýleki internete esaslanýan tehnologiýalar

Ilki bilen “Flash” esasly ekspluatasiýa başga bir mesele. Şeýle meseleler geçmişde Mac-a ýokaşmak üçin ulanylypdy. Bagtymyza, HTML5 mazmuny häzirki ulgamlarda Flash mazmunynyň ornuny tutdy. Şeýle-de bolsa, “Flash” -den gaça durmak mümkin däl bolsa, islenmeýän “Flash” mazmunyny bloklaýan Safari brauzerinde “ClickToFlash” giňeltmesini guruň. Chromea-da bolmasa, "oýnamak üçin basyň" aýratynlygy sebäpli, Chrome brauzeri has ygtybarly.

Şondan soň JavaScript zyýanly programma üpjünçiligini enjamyňyza göçürip alyp biler, ýöne açyp ýa-da gurup bilmez. Şeýle-de bolsa, ony gurmak üçin sizi aldatmagyň usulyny tapyp biler. JavaScript ulgamyňyzyň trojana ýokaşandygyny öňe sürýän we kömek soramak üçin berlen telefon belgisine jaň etmegiňizi talap edýän pop-uplary goldaýar. Bu galp duýduryşlar, aldaw sahypasyndan çykmagyňyz üçin JavaScript-i birnäçe gezek ulanmaga synanyşýar. Şeýle signallardan AdBlock-i Chrome-da ýa-da Safari-de JavaScript blokirleýjisini gurmak arkaly öňüni alyp bolar.

Troýanlardan we beýleki howpsuzlyk meselelerinden gaça durmak

Aboveokarda ara alnyp maslahatlaşylan meselelerden başga-da, umumy trojanlardan goramak üçin ýeterlik seresap bolmaly. Iň esasy zat, näbelli çeşmeden programma ýa-da programma üpjünçiligini açmaň. Mundan başga-da, açyk simsiz torlara üns beriň. Pikirli adam size tor arkaly zyýanly faýl iberip biler.

Netijede, yzygiderli täzelenýän ätiýaçlyk nusgasyny saklaň. Iň gowusy, başga daşarky gaty disk. Şeýlelik bilen, kompýuteriňiz hiç wagt ýokaşmasa, meseläniň öňüni almak üçin dürli mümkinçilikler bolar.

mass gmail